Kallelse till digitalt årsmöte 28 februari

RFSL

Hej medlem!
Nu är det snart dags för den viktigaste händelsen i föreningen – årsmötet. Då kan du som medlem tydligast påverka föreningens verksamhet. Du är också med och väljer en ny styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet följer en dagordning, som är som en checklista för att inget ska glömmas bort. Den måste vara med i kallelsen och du hittar den sist i detta dokument.

Digitalt årsmöte
På grund av rådande pandemi har vi tyvärr inga andra möjligheter än att hålla årsmötet i digital form detta år. Det är en stor utmaning att för första gången genomföra ett digitalt årsmöte, både vad gäller att anpassa formalia så att det fungerar digitalt, men också för att säkerställa att alla medlemmar som vill delta ska kunna det, oberoende av digitalt kunnande och teknisk utrustning. När du anmäler dig kan du meddela oss om du behöver hjälp för att kunna delta. Vi har också en manual som på ett enkelt sätt förklarar hur det mötesprogram som vi kommer att använda fungerar.

Glöm inte att betala medlemsavgiften
På förra årsmötet beslöts om att införa en ny paragraf i stadgarna (§4.5) och som innebär att alla som vill kunna rösta på årsmötet måste betalat medlemsavgiften senast två veckor före årsmötet.

När: Söndagen den 28 februari 2021 klockan 13.
Var: Digitalt via onlinemötesprogrammet Zoom.
Hur: Engagera dig! Föreslå personer till styrelsen och som revisorer, skriv motioner, anmäl dig, läs årsmöteshandlingarna och delta på årsmötet!
Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen.

Föreslå personer till styrelsen och som revisorer.
Ge förslag på personer till styrelsen. I styrelsen sitter de personer som leder och tar ansvar föreningen mellan årsmötena.

Ge förslag på revisorer. Revisorerna är de personer som har årsmötets och medlemmarnas uppdrag att granska och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag.

Känner du någon som du tror skulle passa för styrelsen eller som revisor? Då kan du meddela valberedningen på valberedningen@goteborg.rfsl.se   Valberedningen behöver ha dina förslag senast den 17 januari. 

Du får gärna också föreslå personer som du vill ska sitta i nästa års valberedning. Men det valet förbereder inte sittande valberedning, utan de lämnar bara namnen vidare till dem som leder årsmötet (årsmötets presidium).

Skriv motioner
En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet och kan handla om vad som helst som rör föreningens verksamhet eller om RFSL Göteborg som organisation. Motionen avslutas med en eller flera yrkanden (krav) som formuleras som att-satser, exempelvis ”Yrkande att det under kommande året genomförs en verksamhet med mål att värva äldre medlemmar till avdelningen”.

Motionerna ska lämnas till styrelsen en viss tid före årsmötet. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. Motioner ska lämnas senast söndagen den 31 januari klockan 24.00. Motioner skickas till info@goteborg.rfsl.se eller med post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg. Sätt igång och skriv!

Delta på årsmötet!
Anmäl dig. Du behöver anmäla dig till årsmötet. Du anmäler dig via detta formulär. Vi behöver ha din anmälan senast lördagen den 27 februari. De som anmält deltagande på årsmötet kommer före mötet att få en länk och mer information om hur det digitala årsmötet kommer att gå till.

Läs årsmöteshandlingarna. I årsmöteshandlingarna finns det som kommer att tas upp på årsmötet. För att alla ska ha möjlighet att läsa igenom dem ska de finnas färdiga två veckor före årsmötet. Handlingarna kommer att skickas ut till de som är anmälda. Övriga hänvisas till info(@)goteborg.rfsl.se.

Varmt välkommen!

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
4. Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
5. Val av protokolljusterare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av dagordningen
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
9. Revisorernas berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Propositioner:
12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress)
12.2 Fastställande av verksamhetsplan
12.3 Budget för verksamhetsåret
13. Motioner
14. Val av styrelse:
14.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
14.2 Ordförande
14.3 Kassör
14.4 Övriga ordinarie ledamöter**
14.5 Ersättare
15. Val av kongressombud
16. Val av valberedning
17. Val av revisorer
18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
20. Mötets avslutande.
**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses