Extra årsmöte 2019

MedlemsaktiviteterRFSL

På det ordinarie årsmötet den 10 februari beslöts om att hålla ett extra årsmöte. Detta bland annat för att det saknades underskrifter på årsredovisning och följaktligen också på revisionsberättelsen. Det föreligger alltså inga osäkerheter vad gäller förvaltningen utan är bara en formsak; alla styrelsens ledamöter måste skriva under årsredovisningen innan revisorn skriver på.

På mötet beslöts också att mandatperioden för den styrelse som till slut valdes skulle vara fram till det extra årsmötet. Ordförande blev Andreas Hernbo, som varit tillförordnad ordförande sedan i oktober.

Valberedningen avgick och en ny valberedning valdes. Den består fram till det extra årsmötet av Berit Larsson, Rubert Granberg och Tasso Stafilidis. Då det är en väldigt kort period till det extra årsmötet är det viktigt att alla nomineringar skickas till valberedningen så snart som möjligt. Men glöm inte att tillfråga den som ni nominerar först. Kontakta valberedningen via e-postlistan valberedningen@goteborg.rfsl.se.

Kallelse med tid, plats och de punkter som ska beslutas, kommer senast två veckor före det extra årsmötet.

För att underlätta registreringen på årsmötet ber vi alla att i god tid kontrollera om medlemsavgiften för 2019 är betald. Alla måste från det år de fyller 26 år betala 100 kr per kalenderår för medlemskap i RFSL, även om de kan vara gratis medlemmar i RFSL Ungdom till 30 år. Logga in på Min sida för att kontrollera ditt medlemskap eller skicka e-postfråga till medlemskap@rfsl.se.

Kort om extra årsmötet

När: Lördagen den 30 mars 2019 klockan 13. Fika och registrering från 12.30.
Var: Röhsska museet, lokal Studion, Vasagatan 37-39, Göteborg.
Hur: Engagera dig! Föreslå personer till styrelsen och valberedningen och kom på årsmötet!
Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen.

Anmälan: Anmäl dig senast 27 mars via formuläret (öppnas i nytt fönster) eller via 031-7882511.

Kallelsen skickas ut med e-post senast två veckor före det extra årsmötet.

Dagordning

Extra årsmöte

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium: -Mötesordförande, – Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Den eller de frågor som föranlett det extra årsmötets utlysande
 9. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 10. Mötets avslutande

De punkter som ska behandlas är:

 • Revisorernas berättelse (för verksamhetsåret 2018)
 • Fastställande av resultat- och balansräkning (för 2018)
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen (fram till 31 december 2018)
 • Val av styrelse:
  i.Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
  ii.Ordförande
  iii.Kassör
  iv.Övriga ordinarie ledamöter
  v.Ersättare
 • Val av kongressombud
 • Val av valberedning

Valberedningens förslag:

Ordförande   Andreas Hernbo
Kassör           Ann-Katrin Berg
Ledamot        Adam Alian
Ledamot        Richard Magito Brun
Ledamot        Matilda Brinck-Larsen
Ledamot        Yasmin Sund
Ledamot        Emmie Särnstedt Gramnaes

Ersättare 1    Maria Richiusa
Ersättare 2    Vanessa Williams

Till årsmötesordförande föreslås Berit Larsson och till årsmötessekreterare Patrik Hinnerson.

Valberedningen föreslår årsmötet att val av kongressombud delegeras till styrelsen.