Verksamhetsplan 2019

Om ossRFSL

RFSL Göteborg delar in verksamheten i olika ”roller” eller verksamhetsområden: Debattören, Informatören, Arrangören, Preventören och Stödjaren. I verksamhetsberättelsen beskriver vi vad föreningen gjort inom de olika rollerna.

 

Verksamhetsplan 2019

RFSL Göteborg

Denna verksamhetsplan anger konkreta mål och inriktningar för RFSL Göteborg under verksamhetsåret 2019. För att få en helhetsbild av föreningens verksamhet under 2019 bör även förbundets principprogram med RFSL:s ideologiska ställningstaganden och visioner läsas. (Fastställt vid RFSL:s kongress i Gävle 2012. Läs på www.rfsl.se).

Påverkansarbete

RFSL Göteborg står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter. Fokus 2019 kommer vara att bedriva påverkansarbete med Göteborgs Stads hbtq-plan som utgångspunkt och att etablera en utbildningsverksamhet. Målet är att hbtq-planen ska implementeras så effektivt som möjligt i ett gott samarbete med Göteborgs hbtq-organisationer. Föreningen ska särskilt verka pådrivande för bildandet av ett Regnbågens Hus i Göteborg. Utbildningsverksamheten ska bidra till ökad förståelse för hbtq-personers livsvillkor och bidra till att dessa stärks. RFSL Göteborg ska vara en tydlig röst i samhällsdebatten och sträva efter ett medialt genomslag kring de frågor vi bedriver. Prioriterade politiska frågor under året är unga transpersoners psykiska hälsa, hbtq-migranters etableringsmöjligheter och äldre hbtq-personers livsvillkor.

Det politiska påverkansarbetet ska breddas för att RFSL Göteborg ska få större möjligheter att påverka politiken även på regional nivå i Västra Götalands- regionen (Västra Götalands läns landsting). Ett samarbete med RFSL Sjuhärad och RFSL Skaraborg ska formuleras för ökat samarbete och för att förtydliga våra regionala ansvarsområden. Förhoppningen är att samarbetet ska bidra till ökad stabilitet för föreningarna och ge möjlighet att hitta nya metoder för att bedriva kommunalt påverkansarbete även gentemot de kommuner i respektive upptagningsområde som föreningarna inte har sina säten i.

Göteborg har ett mångfacetterat och rikt hbtq-community. Under året ska RFSL Göteborg verka mobiliserande och utveckla samarbeten mellan de organisationer, nätverk och initiativ som finns. Genom ökad kontakt med en större del av communityt så ska RFSL Göteborg bli en än mer relevant aktör med bredare kompetens kring de frågor som ligger hbtq-personer närmast. Föreningen ska verka för stabilitet för och kunskapsutjämning mellan de föreningar som finns. RFSL Göteborg ska medverka under West Pride.

I riksförbundet har RFSL Göteborg varit en tongivande aktör som har bidragit till en konstruktiv dialog lokalavdelningar emellan. Föreningen ska fortsätta att prioritera det förbundsgemensamma arbetet och verka för ett fördjupat samarbete avdelningar emellan för att stärka RFSL Göteborg som organisation och rörelse.

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2019 är att:

 • Bedriva kommunalt påverkansarbete.
 • Bedriva regionalt påverkansarbete i Västra Götalandsregionen.
 • Bygga upp en utbildningsverksamhet.
 • Verka för dialog med Göteborgs hbtq-organisationer.
 • Medverka i West Pride.
 • Verka för att ett regionalt samarbete mellan RFSL Göteborg, RFSL Sjuhärad och RFSL Skaraborg bildas.
 • Påbörja planeringen av RFSL Göteborgs 50-årsjubileum 2021, då även Göteborgs Stad fyller 400 år.
 • Delta i polisens demokrati- och hatbrottsråd.
 • Delta i RFSL Förbundets kongress och vårkonferens.
 • Verka för representation i stadens HBTQ-råd.
 • Verka pådrivande för bildandet av ett Regnbågens Hus i Göteborg.
 • Verka för att kommunens hbtq-plan genomdrivs.

 

Social verksamhet

Ett högt prioriterat mål gällande RFSL Göteborgs sociala verksamhet är att starta upp en Newcomers- verksamhet igen. Verksamheten ska bygga helt på idéellt engagemang under förutsättning att föreningen inte lyckas erhålla bidrag från det offentliga för att hålla verksamheten igång. För att möjliggöra den och annan verksamhet, såsom öppet hus på onsdagskvällar, behöver föreningen rekrytera nya volontära krafter samt återrekrytera personer som tidigare funnits i vår verksamhet.

För att utvecklas som organisation så kommer RFSL Göteborg under året att anordna medlemsträffar. Träffarna ska dels fylla en social funktion och dels finnas till för att nya verksamheter ska kunna anordnas och för att pågående verksamheter ska kunna få respons från medlemmarna. Det är också en möjlighet för medlemmarna att diskutera de frågor som föreningen hanterar.

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2019 är att:

 • Åter starta upp föreningens Newcomers-verksamhet.
 • Att rekrytera volontärer för att kunna tillhandahålla social verksamhet i föreningen.
 • Skicka ut ett medlemsmail till föreningens medlemmar en gång per månad under terminerna.
 • Tillhandahålla information på lätt svenska och uppdatera vår webbsida med avsnitt på lätt svenska.
 • Delta i högtider med hbtq-tema, så som Transgender Day of Remembrance.
 • Anordna medlemsmöten under året.

Hälsofrämjande arbete

HIV-prevention

RFSL Göteborgs målsättning för den hivpreventiva verksamheten bygger på tre insatser som tillsammans har till syfte att öka tillgängligheten till testning, tillgången till kondomer och glid, samt öka kunskapen kring hiv, säkrare sex och kondomer för transpersoner, gay killar, bisexuella killar och andra killar som har sex med killar i Göteborg:

Genom en communitybaserad mottagning med låg tröskel och hög tillgänglighet har Checkpoint Göteborg kunnat erbjuda MSM i Göteborg hiv och syflistestning med snabbsvar, anonymt och gratis.

Utifrån peer education har den uppsökande verksamheten Sexperterna Göteborg erbjudit MSM gratis kondomer och glid samt kunskap om hiv och säkrare sex på Göteborgs gayklubbar och via gratis kondomprenumeration.

Genom att erbjuda workshops för Newcomers på ett normkritiskt och (hiv)inkluderande sätt har Learning HIV Together ökat kunskapen om hiv och säkrare sex för deltagarna, samt spridit information om vart man kan testa sig för hiv/sti:er och hur man kan få kontakt med sjukvården.

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2019 är att:

 • Checkpoint Göteborg erbjuder 2019 500 hiv och 250  syfilistest med snabbt svar, anonymt och gratis
 • Checkpoints drop-in mottagningen är öppet 47 gånger under 2019 och erbjuder tidsbokning med möjlighet till tolk minst 30 gånger
 • Checkpoint erbjuder testning på flera språk, bland annat på engelska, spanska, persiska och makedonska
 • Checkpoint erbjuder on-site testning 3 ggr under 2019
 • Checkpoint lanserar ny hemsida och nya bilder
 • Sexperterna Göteborg delar ut gratis 10 000  kondomer och glid på Göteborgs gayklubbar, minst 20 gånger ute i miljö, och erbjuder samtal om kondomer, säkrare sex och hiv
 • Sexperterna Göteborg tillhandahåller en gratis kondomprenumeration med 10 utskick under 2019 till max 150 användare per gång
 • Learning HIV Together erbjuder kunskap om hiv och säkrare sex genom 6 workshops för Newcomers
 • Projektledningen för de hivpreventiva projekten deltar i MSM-nätverket och är aktiv i WAD-nätverket, samt deltar i fördjupande konferenser kring män som har sex med män och hiv
 • Utifrån ett antirasistiskt perspektiv utveckla och förbättra de hivpreventiva verksamheterna under 2019

Kuratorsverksamhet

RFSL Göteborgs kuratorsverksamhet ger stöd till individer och grupper i hbtq-relaterade frågor.

Stöd till individer och grupper innebär främst samtalsstöd, rådgivning, konsultation, information, nätverkande åtgärder och förmedling av kontakter. Primär målgrupp för denna typ av stöd är personer och grupper som själva berörs av hbtq-frågor, till exempel genom egen identitet, praktik, erfarenhet, levnadssätt och/eller genom egna inre känslor, tankar och/eller upplevelser. I mån av utrymme kan stöd ges till personer som berörs av hbtq-frågor genom att vara anhörig.

Kuratorsverksamheten verkar även för att förmedla kunskap i hbtq-frågor till organisationer, myndigheter och samhället. Detta kan ske genom konsultation till yrkesverksamma och ideella i enskilda ärenden, genom föreläsning och utbildning samt via RFSL Göteborgs styrelse i politiskt påverkansarbete.

Målsättningarna för RFSL Göteborg under 2019 är att:

 • Hbtq-personer i Göteborg upplever ett adekvat och tryggt stöd i kontakt med RFSL Göteborg.
 • Hbtq-personers olika situation, behov och intressen tas tillvara och uppmärksammas i den stödjande verksamheten.
 • Det stödjande arbetet håller en god kvalitet.
 • Det finns en väl fungerande kontaktpersonsverksamhet.
 • RFSL Göteborg  utvecklar och förmedlar kunskap i hbtq-relaterade frågor.
 • Minst en omgång av samtalsgruppen Transit har genomförts.
 • Minst en omgång av annan gruppverksamhet har genomförts.