Verksamhetsområden

Om ossRFSL

RFSL Göteborg delar in verksamheten i olika ”roller” eller verksamhetsområden: Debattören, Informatören, Arrangören, Preventören och Stödjaren. I verksamhetsberättelsen beskriver vi vad föreningen gjort inom de olika rollerna.

Debattören

Debattören tar debatten rätt bra, står upp för alla människors lika värde och utnyttjar de tillfällen som ges för att främja hbtq-personers rättigheter.

Kärnfrågan för RFSL är att synliggöra, kritisera och försöka upphäva heteronormativiteten i samhället, som utgår från att det bara finns ett sätt att vara och leva. Denna inbyggda homofobi och transfobi ligger till grund för den diskriminering och särbehandling som hbtq-personer utsätts för. RFSL Göteborgs främsta uppgift är att öka kunskapen om och synliggöra den mångfacetterade hbtq-världen samt bedriva påverkansarbete gentemot enskilda, politiker, organisationer, myndigheter, företag och massmedier. En stor utmaning är att identifiera de olika livsvillkor som råder i hbtq-världen, för att inte hbtq-personer ska behandlas som en homogen grupp.

Informatören

Informatören förser omgivningen med korrekt och verklighetsbaserad upplysning i hbtq-frågor och om hbtq-personers livsvillkor.

Homo- och transfobi beror till största delen på okunskap, därmed blir en av föreningens viktigaste uppgifter att upplysa om hbtq-personers vardag och livsvillkor. Detta utförs bland annat genom informationsverksamhet riktad till skolelever, men även i kontakt med medier, beslutsfattare och kollegor inom olika nätverk. Vi kommer även att delta i olika evenemang för att synliggöra föreningen och vår verksamhet.

Webbplatsen och sociala medier är en annan viktig kommunikationskanal och återspeglar organisationens åsikter och verksamhet. Genom webbplatsen och sociala medier får medlemmar, media, beslutsfattare och allmänhet tillgång till kvalitativ information om hbtq-frågor samt kännedom om RFSL:s åsikter och ställningstaganden i politiska frågor.

Historien är en viktig del av nuet. Därför är det viktigt att som en del av informationsarbetet synliggöra hbtq-historia och kritiskt granska tidigare uppfattningar av hbtq-historia.

Stödjaren

Stödjaren finns där för de hbtq-personer som blivit förfördelade på grund av sin sexualitet eller könsidentitet.

Föreningen stöder individen i sin identifikation för att stärka självkänslan, stoltheten och kunskapen hos målgruppen. En sådan process förbättrar förmågan att förändra individens villkor och ökar engagemanget bland hbtq-personer mot ojämlikheter och orättvisor. Hälsa och välbefinnande tolkas normalt ur ett heteronormativt perspektiv, vilket ofta missgynnar hbtq-personer. Bekräftelsen av den egna personen, också när det rör kön och sexualitet, är för de allra flesta en förutsättning för ett fullvärdigt liv. För att skapa förut-
sättningar för en god hälsa måste den enskilda människan få stöd i sin identifikation. Detta är grunden för föreningens stödverksamhet. Syftet är att alla kan ge uttryck för sin sexualitet och sitt kön på det sätt de själva önskar.

Preventören

Preventören erbjuder stöd och hjälp för hbtq-personer att hitta sina säkrare sex-strategier.

RFSL anser att varje människa har det fulla ansvaret för att förebygga att hiv eller könssjukdomar överförs i sexuella kontakter. Genom att stärka människors självkänsla och identifikation ökar förutsättningarna för ansvarsfulla relationer och ett säkrare sex-beteende i hbtq-gruppen. Därmed utgör Stödjaren en viktig part-
ner till Preventören. Föreningens hiv-prevention ska inkludera alla oavsett sexualitet, etnicitet/bakgrund, hiv-status och könsidentitet. Detta arbete riktas dock främst mot gruppen bögar, bisexuella män och andra män som har sex med män, då denna grupp fortfarande är överrepresenterad bland de hiv-positiva.

Arrangören

Arrangören erbjuder medlemmarna och hbtq-samhället relevant program.

Föreningen stöder individen i sin identifikation genom att ge möjlighet till samvaro med andra och utbyte av information i hbtq-frågor. Detta med avsikt att självkänslan, stoltheten och kunskapen ska stärkas hos målgruppen. En sådan process förbättrar förmågan att förändra individens villkor och ökar engagemanget bland hbtq-personer mot ojämlikheter och orättvisor. Föreningen ska arbeta för att stärka samarbetet och mångfalden inom den rörelse som verkar för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med
queera uttryck och identiteter. RFSL Göteborg skall vara en trygg och inkluderande mötesplats och ett socialt sammanhang där hbtq-personer kan mötas och stärkas i sin identifikation.