Idé och värdegrund

Om ossRFSL

RFSL Göteborgs vision är ett samhälle präglat av mångfald, öppenhet och respekt för människors olikheter, där alla människor, oavsett sexuell läggning och könsidentitet och oavsett hur de väljer att uttrycka denna läggning eller identitet, ska ha lika rättigheter och skyldigheter samt lika möjligheter att leva och verka.

Verksamhetsidé

Avdelningen ska bedriva politik, informationsverksamhet, social verksamhet och stödjande verksamhet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

Dessa verksamheter ska stämma överens med RFSL:s principprogram, RFSL:s stadgar, beslut som fattas av RFSL:s kongress, samt övriga styrdokument.

Värdegrund

RFSL Göteborg är en medlemsbaserad och gemenskapsbetonad organisation. Utgångspunkten för RFSL:s arbete är de principer och ställningstagande som medlemmar har beslutat om i demokratiska processer. Ideellt engagemang är den viktigaste arbetsformen för RFSL. Det övergripande syftet med RFSL:s verksamhet är att förbättra helhetssituationen för hbtq-personer i Sverige och internationellt.

RFSL Göteborg är partipolitiskt och religiöst obunden. Detta hindrar dock inte samarbete med, eller avståndstagande från, samfund, partier eller organisationer i sakfrågor. Den religiösa obundenheten ska heller inte leda till att personer med en egen personlig trosuppfattning känner sig mindre välkomna inom RFSL.

RFSL Göteborg tar ställning för och baserar sin verksamhet på:

Solidaritet

Solidaritet som metod ska vara grundläggande för arbetet inom RFSL. Detta eftersom RFSL tar ställning för alla människors mänskliga rättigheter och ser att mekanismerna bakom diskriminering är liknande oavsett om det handlar om diskriminering på grund av kön, könsidentitet, könsuttryck, etnisk tillhörighet, trosuppfattning eller annan personlig övertygelse, funktionalitet, ålder eller sexuell läggning. Diskriminering på grund av kön, könsidentitet och könsuttryck är kopplat till diskriminering på grund av sexuell läggning och tvärtom. Rättigheter ska inte vinnas på någon annans bekostnad. Det politiska och upplysande arbete som RFSL bedriver handlar ytterst om att utifrån en normkritisk utgångspunkt ifrågasätta och förändra föreställningar och normer som leder till diskriminering.

Antirasism

Antirasism handlar om en medvetenhet om att normer kring bland annat vithet, etnicitet och religion leder till fördomar och diskriminering, samt leder till att vissa människor har större makt och handlingsutrymme än andra. Dessa strukturer verkar i hela samhället, såväl inom som utanför hbtq-sammanhang. Antirasism
handlar om att aktivt ta ställning mot rasism, att definiera vilka olika uttryck rasism kan ta och att aktivt förebygga och motverka rasism i alla dess former.

Feminism

Feminism handlar övergripande om en medvetenhet om att det finns ett stort antal faktorer som samspelar och leder till att män och det uppfattat maskulina generellt sett gynnas på bekostnad av kvinnor och det uppfattat feminina. Feministiskt arbete handlar om att synliggöra rådande patriarkala strukturer, genussystem och normer, ifrågasätta dem och göra något åt dem.

Normanalys

Normanalys handlar om att sätta fokus på makt. RFSL Göteborg anser att arbetet för lika rättigheter och möjligheter bör ske utifrån ett normkritiskt perspektiv för att det ska leda till en verklig förändring. Diskriminering och trakasserier hänger nära samman med de normer som finns i ett samhälle. Syftet med att tillämpa ett normkritiskt perspektiv är att synliggöra, problematisera och förändra de föreställningar och normer som ligger till grund för diskriminerande strukturer. Tonvikten ligger på att visa de privilegier som vissa tilldelas i en maktstruktur. Normanalys bör genomsyras av ett intersektionellt synsätt och synliggöra hur olika diskriminerande strukturer, till exempel den etniska maktordningen och könsmaktsordningen, samverkar och förstärker varandra.

Intersektionalitet

Inom RFSL Göteborg arbetar vi aktivt med att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamhet på hur olika maktordningar samverkar. Vi vill bredda förståelsen av diskriminering och förtryck för att synliggöra att lagstiftningen inte är tillräcklig för att garantera respekten för alla människors lika värde.

Dessa värderingar skall genomsyra all verksamhet och politik som föreningen driver. Alla verksamma inom föreningen ska känna till och följa dem.