Kallelse till ordinarie årsmöte 2024

RFSL

Hej medlem!

Dags för årsmöte

Nu är det snart dags för den viktigaste händelsen i föreningen – årsmötet. Då kan du som medlem tydligast påverka föreningens verksamhet. Du är också med och väljer en ny styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet följer en dagordning, som är som en checklista för att inget ska glömmas bort. Den måste vara med i kallelsen och du hittar den sist i denna text. 

När: Söndagen den 3 mars klockan 13. Fika från 12.30.

Var: Regnbågshuset, Barlastgatan 2, (Närmaste hållplats Masthuggstorget). Hitta dit!

Hur: Engagera dig! Föreslå personer till styrelsen och som revisorer, skriv motioner, anmäl dig, läs årsmöteshandlingarna och delta på årsmötet!

Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen. 

Delta på årsmötet – anmälan krävs

Anmäl dig. Du behöver anmäla dig till årsmötet. Du anmäler dig via detta FORMULÄR eller post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg. 

Vi behöver ha din anmälan senast den 25 februari.

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Enligt stadgarna måste den som vill kunna rösta på årsmötet betalat medlemsavgiften senast två veckor före årsmötet. Förbundet har i december skickat ut påminnelse om att betala medlemsavgiften för 2024 till alla medlemmar. Detta har gjorts via mejl, sms och i vissa fall även med post. Om du är osäker på om du har betalat medlemsavgiften kan du själv gå in och kontrollera ditt konto. Det gör du på medlem.rfsl.se. Du kan betala med Swish. Vid betalning via banken kan OCR-numret från avin/medlemssidan användas. Vid frågor om medlemskapet mejla medlemskap@rfsl.se

Känner du någon som vill bli medlem så kan du hänvisa personen till blimedlem.rfsl.se.

Ett sätt att inte missa att betala medlemsavgiften är att bli månadsgivare via autogiro. Då dras minimum 100 kr varje månad, varav 100 kr är medlemsavgiften och resten är gåva. Ett stort tack om du väljer detta alternativ!

Föreslå personer till styrelsen och som revisorer

Ge förslag på personer till styrelsen. I styrelsen sitter de personer som leder och tar ansvar föreningen mellan årsmötena. 

Ge förslag på revisorer. Revisorerna är de personer som har årsmötets och medlemmarnas uppdrag att granska och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag. 

Ge förslag på personer till nästa års valberedning. Valberedningen har en central, viktig och ansvarsfull uppgift. Det är därför bra om personer som nomineras till valberedning är insatta i och har erfarenhet av ideella föreningar. Valet till valberedning förbereder inte sittande valberedning, utan de lämnar bara namnen vidare till dem som leder årsmötet (årsmötets presidium). 

Känner du någon som du tror skulle passa för styrelsen, som revisor eller sitta i valberedningen? Då kan du meddela valberedningen på valberedningen@goteborg.rfsl.se. Läs mer på www.rfsl.se/goteborg.

Skriv motioner

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet och kan handla om vad som helst som rör föreningens verksamhet eller om RFSL Göteborg som organisation. Motionen avslutas med en eller flera yrkanden (krav) som formuleras som att-satser, exempelvis ”Yrkande att det under kommande året genomförs en verksamhet med mål att värva äldre medlemmar till avdelningen”.

Motionerna ska lämnas till styrelsen en viss tid före årsmötet. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. 

Motioner ska lämnas senast söndagen den 4 februari klockan 24.00. Motioner skickas till info@goteborg.rfsl.se eller med post till RFSL Göteborg, Stora Badhusgatan 6, 411 21 Göteborg. Sätt igång och skriv!

Läs årsmöteshandlingarna. I årsmöteshandlingarna finns det som kommer att tas upp på årsmötet. För att alla ska ha möjlighet att läsa igenom dem ska de finnas färdiga två veckor före årsmötet. De kommer att finnas tillgängliga online och en länk kommer att skickas ut till alla som anmält sig. 

Varmt välkommen! 

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
 5. Val av protokolljusterare
 6. Val av rösträknare
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Propositioner:
  12.1 Antagande av stadgar (om förändringar skett på RFSL:s kongress)
  12.2 Fastställande av verksamhetsplan
  12.3 Budget för verksamhetsåret
 13. Motioner
 14. Val av styrelse:
  14.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
  14.2 Ordförande
  14.3 Kassör
  14.4 Övriga ordinarie ledamöter**
  14.5 Ersättare
 15. Val av kongressombud
 16. Val av valberedning
 17. Val av revisorer
 18. Val av eventuella arbetsgrupper och övriga förtroendevalda
 19. Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
 20. Mötets avslutande.

**vid val av övriga ledamöter kan även t.ex. vice ordförande, sekreterare eller andra benämnda ledamotsposter utses